Offerte voorwaarden

Offerte voorwaarden

Algemene voorwaarden van onze offertes voor bulkbestellingen en/of maatwerk. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit document, neem dan gerust contact met ons op via info@DaryNatury.nl


DEFINITIES EN INTERPRETATIES


"Het Bedrijf" betekent DaryNatury.nl,
"De klant" betekent de persoon, het bedrijf of het bedrijf dat als zodanig wordt aangeduid,
Koppen zijn alleen bedoeld ter identificatie en zullen de betekenis van de voorwaarden waarop ze betrekking hebben niet beperken of anderszins beïnvloeden.

OFFERTES EN BESTELLINGEN


Offerte is geldig voor een periode van 14 dagen of een andere periode zoals schriftelijk overeengekomen, waarna het onderworpen zal zijn aan bevestiging door het Bedrijf en, indien bevestigd, onderworpen zal blijven aan de rest van deze algemene voorwaarden.
De hierin vervatte voorwaarden vervangen en annuleren alle voorgaande voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn gegeven met betrekking tot de verkoop van de goederen of het verlenen van diensten en kosten die in dit contract zijn gespecificeerd.
Algemene voorwaarden waarnaar in de bestelling van een klant wordt verwezen, zullen het Bedrijf op geen enkele manier binden, tenzij ze specifiek zijn opgenomen als onderdeel van deze algemene voorwaarden en hierbij naar behoren zijn ondertekend door een CEO van het Bedrijf en voor of namens de klant.
Geen enkele agent, werknemer of vertegenwoordiger van het bedrijf (anders dan een CEO) heeft de bevoegdheid om deze algemene voorwaarden te wijzigen, noch om enige verklaring af te leggen met betrekking tot het effect van deze algemene voorwaarden, noch met betrekking tot het onderwerp van een contract in het algemeen.
In het geval van een conflict tussen de voorwaarden die als onderdeel van de offerte zijn geschreven, prevaleren deze voorwaarden de eerstgenoemde.
PRIJS
Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen vermeld in EURO.
In het geval dat een alternatieve valuta wordt overeengekomen tussen het Bedrijf en de klant, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om wisselkoersschommelingen in rekening te brengen die passen bij de wisselkoers die geldt op de datum van betaling door de klant, in tegenstelling tot de koers die geldt op de dag van betaling. datum van de offerte van het bedrijf en ook administratiekosten met betrekking tot eventuele onkosten die worden gemaakt bij het omrekenen van de alternatieve valuta naar euro.
Alle geoffreerde en geaccepteerde prijzen kunnen worden verhoogd door het Bedrijf in een van de volgende omstandigheden met schriftelijke kennisgeving van verhoging aan de klant:
Wanneer de opgegeven leveringsdatum langer is dan zes maanden vanaf de datum van de offerte, kan het Bedrijf de prijs verhogen in de mate dat de arbeids-, materiaal- of andere directe kosten stijgen tijdens de periode tussen de offerte en de levering, op voorwaarde dat de contractprijs niet wordt verhoogd met meer dan 5%.
Ongeacht de opgegeven leveringstermijn, indien een wijziging van de specificatie, te leveren diensten, leveringsmethode, verpakking of verzekering op verzoek van de klant wordt aangebracht, voor zover een dergelijke wijziging aanleiding zou hebben gegeven tot een verhoging van het opgegeven contract prijs was toegestaan.
Ongeacht de opgegeven periode voor levering, voor zover de kosten voor het Bedrijf voor apparatuur en onderdelen die niet door het Bedrijf zijn vervaardigd tijdens die periode stijgen.


BETAALVOORWAARDEN


Voor de levering van gefabriceerde apparatuur zal het Bedrijf zijn offerte niet als aanvaard beschouwen, tenzij het met aanvaarding een aanbetaling ontvangt van 40% van de contractwaarde of een ander bedrag dat is overeengekomen bij wijze van wijziging van deze Voorwaarde.
Voor de levering van reserveonderdelen en diensten en voor het te betalen saldo bovenop elke aanbetaling die is ontvangen onder Voorwaarde 4.i) hierboven, tenzij anders overeengekomen door het Bedrijf, zijn de standaard betalingsvoorwaarden dat de betaling in handen moet zijn van het Bedrijf of haar bankiers 30 dagen vanaf de datum van verzending van de goederen of de verlening van de dienst, ongeacht de datum waarop de goederen daadwerkelijk aan de klant zijn geleverd of de datum van de factuur(en) die betrekking hebben op de levering. Als de verzending van goederen is vertraagd vanwege het verzuim van de klant onder Voorwaarde 5. iv) hieronder, dan is betaling verschuldigd alsof de verzending had plaatsgevonden op de datum waarop het Bedrijf de goederen anders beschikbaar zou hebben gesteld voor verzending binnen de voorwaarden van de contract.
Niettegenstaande Voorwaarde 4.ii) hierboven zijn facturen voor het opladen van nutsvoorzieningen of voor enige andere kosten die hetzij door het Bedrijf namens de klant zijn betaald of waarvoor de klant geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk is, onmiddellijk na ontvangst door de klant betaalbaar. Tenzij specifiek en afzonderlijk schriftelijk overeengekomen door het Bedrijf, zal deze term niet worden gewijzigd of afgeweken en elke indicatie van het tegendeel op de achterzijde van dit document zal worden opgevat als een fout.
Alle betalingsvoorwaarden die aan de klant worden aangeboden, zijn onderworpen aan het feit dat het bedrijf een gunstig kredietrapport uit eigen bronnen ontvangt. Als het kredietrapport ongunstig is, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden te wijzigen of de bestelling te annuleren op elk moment voordat de goederen naar de klant worden verzonden als er geen overeenstemming kan worden bereikt.
Als de betalingsvoorwaarden voorzien in de openingvan kredietbrief(en) of het stellen van zekerheid door middel van bankgarantie(s), wissel(s) of promesse(s), dan moeten dergelijke documenten voldoen aan de standaardformulering van het bedrijf voor het/de relevante document(en) die aan de klant zal worden verstrekt en tenzij schriftelijk anders is bepaald, zijn de kredietbrieven, bankgarantie(s), wissels of promesse(s) betaalbaar vanaf de datum van verzending van de goederen of verzending van de diensten en alle kosten in verband met de uitgifte en administratie zijn voor rekening van de klant.
Behalve zoals bepaald in Voorwaarde 4. v) hierboven, moeten alle betalingen van klanten buiten het Verenigd Koninkrijk worden gedaan via directe elektronische overschrijving om op de vervaldatum bij de bankiers van het Bedrijf te arriveren, zoals vermeld op de achterzijde van dit document. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om cheques of andere betaalbare bestellingen die niet op zicht betaalbaar zijn aan de loketten van een bank in het Verenigd Koninkrijk te retourneren en in een dergelijk geval wordt de betaling geacht niet door de klant te zijn gedaan totdat er alternatieve regelingen zijn getroffen. gemaakt waardoor de Vennootschap onmiddellijk toegang heeft tot de verschuldigde fondsen.
Alle andere kosten en/of commissies die ontstaan ​​bij betaling van de gehele of een deel van de contractwaarde zijn voor rekening van de klant.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door het Bedrijf, is de contractprijs voor de geleverde goederen en diensten en verleende kosten betaalbaar op de overeengekomen wijze zonder verrekening op of vóór de overeengekomen vervaldatum(s). Het bedrijf behoudt zich het recht voor om rente in rekening te brengen over elk uitstaand saldo na de betalingsdatum(s) tegen ofwel de wettelijke rente in het VK voor achterstallige schulden of indien meer dan 2% per jaar boven het van tijd tot tijd geldende basistarief van Barclays Bank PLC. Dergelijke rente wordt van dag tot dag in rekening gebracht en jaarlijks vermeerderd.


LEVERING


Het Bedrijf zal alles in het werk stellen om de geschatte verzenddatum die op de achterkant van dit document wordt vermeld, te halen, maar tenzij specifiek vermeld op de achterkant van dit document, is de verzendtijd niet de essentie van dit contract.
De verzenddata zijn slechts voorlopig en zullen automatisch worden verlengd met een bedrag gelijk aan enige vertraging door de klant bij het accepteren van de offerte of offerte van het Bedrijf binnen de periode van zestig dagen waarnaar wordt verwezen in Voorwaarde 2. hierboven. Verzenddatums kunnen verder worden verlengd door het Bedrijf om enige andere reden buiten de controle van het Bedrijf, inclusief maar niet bij wijze van beperking stakingen uitsluitingen tekort aan materialen, handelsgeschillen en andere onvoorziene verstorende incidenten buiten de controle van het Bedrijf.
Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, kosten, schade of uitgaven (inclusief gevolg- of indirecte verliezen of schade) geleden of opgelopen door de klant als gevolg van het niet naleven van de opgegeven geschatte verzenddatum of een herziene verzenddatum.
In gevallen waarin het bedrijf niet in staat is om goederen te verzenden of te leveren vanwege het verzuim van de klant, heeft het bedrijf het recht om de goederen op te slaan op risico van de klant en na zeven dagen van tevoren aan de klant te hebben meegedeeld dat de goederen klaar zijn voor afhaling of verzending. kosten, hetzij in de gebouwen van het bedrijf, hetzij elders.
Als de goederen door wanbetaling van de klant niet zijn verzonden een maand nadat ze beschikbaar waren voor verzending of afhaling, kan het bedrijf de klant informeren dat het voornemens is de goederen te verkopen nadat nog eens 2 maanden zijn verstreken. Bij elke verkoop wordt de opbrengst verrekend met het bedrag dat de klant verschuldigd is, die nog steeds gehouden is om het resterende saldo van de contractprijs te betalen.


SPECIFICATIE 


het bedrijf doet alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de geleverde goederen (of het nu gaat om het ontwerp van het bedrijf of het ontwerp van de klant) in elk opzicht overeenkomen met de voorbeeldspecificatie of beschrijving die wordt verstrekt, is het bedrijf niet verantwoordelijk voor kleine afwijkingen van of van de specificatie of een ander ontwerpkenmerk en geen enkele kleine wijziging geeft de klant het recht om het contract te ontbinden, noch zullen ze het onderwerp zijn van enige claim tegen het bedrijf door de klant, noch zullen ze de voorwaarden van offerte/verkoop wijzigen zoals anders overeengekomen.


Elke vermelding in een brochure of advertentie van geschikte toepassingen of verwachte prestaties van apparatuur of machines die door het bedrijf zijn vervaardigd of op de markt worden gebracht, zijn indicatief en alleen als richtlijn en maken geen deel uit van een contract dat door het bedrijf is aangegaan. In het bijzonder, maar niet bij wijze van beperking, garandeert het Bedrijf niet dat dergelijke apparatuur of machines zullen voldoen aan de gestelde of impliciete prestatie-eisen van de klant, tenzij een dergelijk vereiste onder de aandacht van het Bedrijf is gebracht door opname in of bijlage bij de klant's schriftelijke bestelling en het Bedrijf heeft door bevestiging van een dergelijke bestelling ermee ingestemd dat aan de vereiste kan worden voldaan. In het geval dat een dergelijke eis aan het Bedrijf bekend wordt gemaakt, zal de klant hal indien nodig en op eigen kosten voldoende hoeveelheid materiaal ter beschikking stellen aan het bedrijf waarop zij de prestatie willen toepassen, zodat het bedrijf redelijke tests kan uitvoeren om vast te stellen of aan de vereiste prestatie kan worden voldaan. Prestaties die door het bedrijf als resultaat van dergelijke tests worden gegarandeerd, zijn alleen geldig voor materialen die op deze manier zijn getest en mogen niet impliciet of anderszins worden uitgebreid tot het gebruik van enig ander materiaal of het gebruik van getest materiaal in een wijze die aanzienlijk afwijkt van de toepassing waarvoor de eis door de klant is gespecificeerd.

AUTEURSRECHTEN


Alle tekeningen, specificaties, illustraties en reclamemateriaal die aan de klant worden voorgelegd, zijn eigendom en auteursrecht van het bedrijf en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Artikelen die zijn geproduceerd zonder toestemming van het Bedrijf vallen niet onder de garantie en kunnen de garantie ongeldig maken van goederen waaraan ze zijn gemonteerd of anderszins in verband daarmee zijn gebruikt.
Tenzij anders bepaald in het contract, verwerft de klant geen rechten op enige verbetering of uitvinding van ontwerpprocesdocumenten die door het bedrijf zijn ontwikkeld tijdens de uitvoering van het contract.


WIJZE VAN LEVERING


De wijze van levering van de goederen is ter beoordeling van het Bedrijf, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien het Bedrijf ermee instemt om vervoer/vracht en/of verzekering van goederen die onderweg zijn naar de door de klant aangegeven bestemming te regelen, zal het Bedrijf optreden als agent van de klant en door de klant worden gevrijwaard van alle daaraan verbonden kosten en onkosten en op voorwaarde dat de Bedrijf redelijkerwijs heeft gehandeld bij het selecteren van de vervoerder en/of het treffen van verzekeringsregelingen. Het Bedrijf is niet aansprakelijk jegens de klant voor verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het vervoer van de goederen.


RISICO EN TITEL


Goederen zijn voor risico van de klant vanaf het moment van levering door het bedrijf aan de klant of aan een vervoerder/verlader voor verder vervoer/verzending naar de klant, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
Niettegenstaande de levering van de goederen of de overgang van risico in de goederen, blijven eigendom en eigendom van de goederen in het bedrijf en worden niet overgedragen aan de klant totdat de aankoopprijs van de goederen plus eventuele andere kosten die het onderwerp zijn van het contract tussen de klant en het Bedrijf dat door de klant onder deze voorwaarden verschuldigd is, volledig door het Bedrijf zijn ontvangen. Totdat de klant de volledige aankoopprijs en andere kosten heeft ontvangen:
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Maatschappij geen hypotheek verkopen of anderszins deel uitmaken van het bezit van de goederen;
Houd de goederen gescheiden van alle andere eigendommen van de klant;
Zorg ervoor dat mededelingen waarin staat dat de goederen eigendom zijn van het Bedrijf op de goederen blijven zitten totdat het eigendomsrecht onder deze voorwaarden overgaat; en
Houd de goederen in goede staat en in goede staat en verzekerd tegen alle commerciële risico's bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij.
Indien, al dan niet met toestemming van het Bedrijf, een verkoop van de goederen plaatsvindt voordat de volledige contractwaarde is betaald, zal de klant de opbrengst van de verkoop aan het Bedrijf verantwoorden en ondertussen de opbrengst van de verkoop in vertrouwen voor het Bedrijf houden totdat het Bedrijf de aankoopprijs van de goederen heeft ontvangen plus eventuele andere kosten die de klant op grond van deze voorwaarden moet betalen.


IMPORTVEREISTEN


De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een invoervergunningcertificaat van oorsprong of andere documentatie voor de invoer van de goederen of diensten en is aansprakelijk voor eventuele belastingheffingen of uitgaven van welke aard dan ook die door de autoriteiten in Nederland of in het buitenland worden geheven voor of in verband met de goederen of diensten, hetzij wanneer de goederen of diensten in eerste instantie aan de klant worden geleverd of geleverd of wanneer de goederen of een deel ervan door het bedrijf aan de klant worden geretourneerd na reparatie, wijziging of onderhoud en voor betalingen boetes kosten kosten kosten verliezen of schade opgelopen of geleden door het Bedrijf in verband daarmee.
Indien de klant er niet in slaagt om de nodige invoervergunningen of andere documentatie op tijd te verkrijgen of een van de documenten waarnaar verwezen wordt in Voorwaarde 4i) niet binnen de door het contract bepaalde termijn verstrekt, heeft het Bedrijf het recht om de levering uit te stellen of om de het contract geheel of gedeeltelijk annuleren zonder aansprakelijk te zijn jegens de klant, maar de klant is aansprakelijk voor alle verliezen (inclusief winstderving) of kosten die door het bedrijf worden geleden of gemaakt als gevolg van een dergelijke tekortkoming, inclusief de betaling van rente over de volledige contractwaarde die uitstaat vanaf de beschikbare datum van verzending tot de werkelijke datum van verzending of betaling (welke eerder is) tegen het contracttarief gespecificeerd in Voorwaarde 4. hiervan.

AANVAARDING EN CLAIMS


De klant zal de goederen onmiddellijk bij aankomst bij de douane inspecteren werken en wordt geacht de goederen te hebben aanvaard als zijnde in overeenstemming met het contract, tenzij de klant binnen 28 dagen na aankomst het bedrijf op de hoogte stelt van eventuele vermeende gebreken aan de goederen.
Alle vorderingen van de klant tegen het bedrijf moeten schriftelijk aan het bedrijf worden gemeld: -
in geval van schade aan of tekorten in de levering van goederen binnen 14 dagen na de datum van levering aan een klant in de Europese Unie.
in het geval van vertraging in de levering of niet-levering binnen 14 dagen na de factuurdatum wanneer de klant zich in de Europese Unie bevindt en binnen 28 dagen na de datum waarop de goederen hadden moeten worden afgeleverd wanneer de klant zich buiten de Europese Unie bevindt.

Indien de klant zijn vorderingen niet binnen de gestelde termijn meldt, worden dergelijke vorderingen geacht te zijn kwijtgescholden en te zijn verjaard.

ANNULERING


Als de betaling voor goederen die onder dit contract vallen niet op de vervaldata is gedaan, kan het bedrijf naar eigen goeddunken door middel van een kennisgeving aan de klant op het adres van de klant dat in dit contract wordt vermeld ervoor kiezen om het contract te annuleren als de betaling samen met boetes niet wordt gedaan binnen zeven dagen na de datum van een dergelijke kennisgeving en het bedrijf heeft vervolgens het recht om de klant op kosten van de klant te verzoeken de goederen aan het bedrijf af te leveren en als de klant dit niet onmiddellijk doet om het terrein van de klant of een derde partij waar de goederen zijn opgeslagen en neemt de goederen terug op kosten van de klant.
Het Bedrijf kan de bestelling annuleren onder Voorwaarde 4. iv) en ook in het geval dat de vereiste veiligheidsdocumenten niet voldoen aan Voorwaarde 4.v).
De klant heeft geen recht om de bestelling te annuleren, tenzij dit gebeurt met de schriftelijke toestemming van het bedrijf. In het geval dat het Bedrijf de klant schriftelijke toestemming geeft om de bestelling te annuleren of als het Bedrijf de bestelling annuleert in overeenstemming met Voorwaarde 13.ii) hierboven, wordt de klant onmiddellijk aansprakelijk voor schadevergoeding aan het Bedrijf voor 10% van de contractprijs of de contractwaarde op de datum van opzegging, indien deze hoger is.
Subclausule iii) is ook van toepassing op alle goederendiensten en kosten die aan de klant zijn geleverd/geleverd, niettegenstaande het Bedrijf goederen heeft teruggenomen in overeenstemming met subclausule (i) van deze Voorwaarde.

OVERMACHT


Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens de klant voor enige schending van de voorwaarden van een contract tussen het bedrijf en de klant waarin deze algemene voorwaarden zijn opgenomen die te wijten is aan een oorzaak die voortvloeit uit of toe te schrijven is aan handelingen gebeurtenissen niet-gebeurtenissen nalatigheid of overmacht buiten de redelijke controle van het bedrijf (inclusief maar niet beperkt tot stakingen uitsluitingen gebrek aan arbeidskrachten onlusten of dreiging van of voorbereiding op oorlog en onvermogen om geschikte grondstoffen te verkrijgen uitrustingsgereedschappen elektrische componenten of transport).

WET


Alle zaken met betrekking tot de uitvoering van de oprichting en de uitvoering van een contract waarin deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, worden beheerst door Nederlands recht